St Paul's International School

Napat - Thailand

โรงเรียนเซนต์พอลส์เป็นโรงเรียนสหศึกษาภายใต้หลักการสอนแบบนิกายแองกลิกันซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลีย
โรงเรียนเซนต์พอลมีสิ่งอ านวยความสะดวกชั้นน ามากมาย โดยที่ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่กว้างขวางขนาด 50 เฮคแตร์และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนย่อยสี่โรงเรียนได้แก่:

  • โรงเรียนนานาชาติ: สอนหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • โรงเรียนระดับจูเนียร์สกูล: สอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมเข้าเรียน – ชั้นประถมศึกษา 6
  • โรงเรียนระดับมิดเดิล สกูล: สอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 –3 (Years 7 – 9)
  • โรงเรียนระดับซีเนียร์สกูล: สอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 –6 (Years 10 – 12)

โรงเรียนเซนต์พอลมีชื่อเสียงและลักษณะการเรียนการสอนที่เป็นแบบนานาชาติโดยมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศในยุโรป เอเชียและอเมริกาใต้ โดยที่ชุมชนโรงเรียนของเราชื่มชมและนิยมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการให้โอกาสนักเรียนในการมีเครือข่ายทั่วโลก ในปัจจุบัน นักเรียนร้อยละ 8 ของนักเรียนทั้งหมด 1600
คนของเราเป็นนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ .

โรงเรียนนานานชาติเซนต์พอลมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา
และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นระดับนานาชาติด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ.

High School Preparation Program หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (ELICOS) เป็นหลักสูตรการสอนในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา. โดยที่หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติเซนต์พอลนั้น เป็นการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวา
ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสส าหรับนักเรียนต่างชาติให้มีความช านาญในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการใช้ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนในอนาคตของนักเรียน
พร้อมกับการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศออสเตรเลียไปในเวลาเดียวกัน

    • สภาพแวดล้อมการสอนที่เน้นการสนับสนุนและความส าเร็จด้านวิชาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล
    • มีสิ่งอ านวยความสะดวกและแหล่งทรัพยากรระดับชั้นน า
    • หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ (ELICOS) ซึ่งได้รับการออกแบบและสอนโดยครูผู้ช านาญในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์การสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

เรามีบริการสนับสนุนนักเรียนครบถ้วน รวมถึง:

   • โปรแกรมการดูแลความผาสุขทุกด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล
   • โปรแกรมที่พักกับครอบครัวแบบโฮมสเตย์ที่โรงเรียนเป็นผู้จัดให้พร้อมครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี
   • การให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่ศึกษาต่อเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาแล้ว รวมทั้งโปรแกรมการน าส่งนักเรียนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว
   • การให้ค าแนะน าเรื่องหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและเส้นทางการศึกษา
   • การให้ค าแนะน าปรึกษาทั่วไป
   • การให้ความช่วยเหลือเรื่องการท าประกันสุขภาพและการต่อวีซ่า
   • บริการรับที่สนามบิน

โรงเรียนนานาชาติเซนต์พอลได้รับการรับรองจาก National ELT Accreditation Scheme.

High School โรงเรียนมัธยมศึกษา

นักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในประเทศออสเตรเลียควรสมัครเรียนที่โรงเรียนเซนต์พอลเพื่อให้ได้ประสบการณ์การเรียนวิชาต่างๆ มากมายหลายประเภท และเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนที่มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งท าให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในในประเทศออสเตรเลียได้
ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดตารางการสอนและการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติทั้งหมดตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่โรงเรียน .

Study Abroad การศึกษาต่างประเทศ

โรงเรียนเซนต์พอลมีความยินดีเสนอหลักสูตรการศึกษาต่างประเทศส าหรับระยะเวลา 1, 2, 3 หรือ 4 เทอม
หลักสูตรเหล่านี้ท าให้นักเรียนมีโอกาสที่จะมาร่วมเรียนในโรงเรียนเซนต์พอลและได้รับประสบการณ์เรียนรู้ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะและรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา .

Study Tours and Holiday Programs หลักสูตรทัศนศึกษาและวันหยุด

(ส าหรับนักเรียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 6 ถึง 45 คน)
เนื่องจากเราทราบดีว่านักเรียนแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน เราจึงออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงความต้องการของท่าน
ซึ่งในตัวเมืองบริสเบนและประเทศออสเตรเลียก็มีกิจกรรมหลากประเภทมากมายส าหรับนักเรียนต่างชาติดังนั้น ทางโรงเรียนสามารถจัดทัศนศึกษาหลากหลายรุปแบบให้นักเรียนได้
โดยจะผสมผสานการเรียนการสอนของโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเที่ยวดูและหาประสบการณ์ในประเทศออสเตรเลีย.

Vacation Study Program หลักสูตรการศึกษาวันปิดภาคเรียน

ในช่างระหว่างการปิดภาคเรียนของหลายประเทศในซีกโลกทางเหนือ
เรายินดีต้อนรับนักเรียนมาที่โรงเรียนเซนต์พอลเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษให้มากขึ้นและมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
เรามีหลักสูตรพิเศษส าหรับนักเรียนดังกล่าวเป็นรายบุคคล ระหว่างเดือนมีนาคม/เมษายนและพฤษภาคม และจากกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคม.

Homestay accommodation ที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์

นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่โรงเรียนเซนต์พอล และนักเรียนผู้ที่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ที่โรงเรียนอนุมัติ
โดยจุดมุ่งหมายของโปรแกรมโฮมสเตย์ของโรงเรียนเซนต์พอลคือการจัดหาที่พักที่ให้ความรู้สึกเป็นบ้านและสภาพแวดล้อมการเรียนที่อบอุ่นกับครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษ
โดยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประเทศออสเตรเลีย ฝึกฝนภาษาอังกฤษในขณะที่แบ่งปันความสนใจและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
และได้รับการสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จด้านวิชาการ โดยที่โรงเรียนเซนต์พอลตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนสแลนด์.

St Paul’s School is an Anglican co-educational school located in North Brisbane, Queensland, Australia.

St. Paul’s School has many advanced facilities, the campus covers an area of ​​​​50 hectares, and the School has three branches:

   • International School: Offers Secondary School preparatory courses and English language courses
   • Junior School: Pre-Prep – Year 6
   • Secondary School: Years 7-12

St Paul’s School enjoys an international reputation and an international outlook, and welcomes students from Europe, Asia and South America to study at the school. Seven per cent of the 1450 students currently enrolled at St Paul’s School are overseas students. St. Paul’s School promotes multiculturalism, and students from different backgrounds learn together in class.

St Paul’s International School specializes in secondary school preparation courses, English language and tourism study courses, and enjoys a very high international reputation for English language courses.

Secondary school preparatory course

Secondary Preparation Courses (ELICOS) are taught in a Secondary School campus environment. St. Paul’s International School’s learning environment is full of creativity and vitality, and the curriculum is well planned, providing international students with good opportunities to master English speaking and writing skills to promote students’ future study and life, and students can also learn about Australian culture and Tradition.

The school environment values ​​personal encouragement and academic achievement:

   • Excellent teaching facilities and resources
   • Provide high-quality secondary school preparation courses (ELICOS)
   • The Secondary School Preparation Program is designed by English as a
   • Second Language (ESL) teachers with extensive secondary school teaching experience.

The school also offers a range of student support services, including:

   • Social tutors take care of the student program
   • Homestays carefully selected and arranged by the school
   • Assist students in arranging further study after the secondary preparation program, including admission to St. Paul’s School, other secondary schools or post-secondary institutions
    Advising students on continuation and transition courses
    psychological counseling
   • Assist students with medical insurance and visa extension
   • Airport pickup

St Paul’s International School is fully accredited by the Australian National English Education Accreditation Scheme.

Secondary School

International students who want to study in an Australian secondary school can study a wide range of subjects at St Paul’s School. The school continues to improve teaching standards, in order to develop the potential of students, so that students have the opportunity to enter Australian universities. Additional English language support is provided to all international students throughout their studies.

Study Abroad Program

St Paul’s School also offers study abroad programmes in 1, 2, 3 or 4 short terms. These programs provide students with the opportunity to integrate into St Paul’s schools and include English, science, history, culture and other secondary school subjects.

Study tour (student groups of 6 to 45 people)

We understand that different students have different needs, so we design courses according to students’ needs. In Brisbane and Australia, there are many rich and varied activities available to international students. St Paul’s School offers a variety of travel study and holiday programs for students who want to explore and experience Australia, including classroom study, excursions and a variety of outdoor activities.

Holiday Study Courses

St. Paul’s School welcomes students to come to St. Paul during the Northern Hemisphere holidays to further study English and experience life in an English-speaking environment. The school offers special courses from March to May and from mid-June to late August for students who want to study at St. Paul’s School during the holidays.

Homestay

St Paul’s International students who are not accompanied by a parent or guardian may live in a school-approved homestay. The St Paul’s School Homestay Program provides students with a comfortable, English-speaking home and a peaceful learning environment where students can experience the Australian way of life, practice English, share their hobbies and culture, and Get supervised learning. St Paul’s School is within easy reach of South East Queensland’s beaches and major tourist attractions.

Watch a virtual School tour

Sign up for our e-news

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.